Dietist Heemskerk Beverwijk

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Hanny Dijkstra

Diëtistenpraktijk Hanny Dijkstra (hierna te noemen de praktijk) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De praktijk is verantwoordelijk voor de door u verstrekte gegevens, zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van de praktijk dan hebben wij uw gegevens nodig. Deze gegevens verstrekt u zelf via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail.

Denk hierbij aan:
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
Waarom is dat nodig?
De praktijk heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens in het met wachtwoord beveiligde softwareprogramma EvryDiëtist om de verleende zorg aan u middels een declaratie te kunnen indienen bij de door u bekende zorgverzekeraar. Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt om u schriftelijk (per email) of telefonisch te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
De praktijk bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
De praktijk zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De praktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

De praktijk zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft de praktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@hd-dietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Websitebezoek Diëtistenpraktijk Hanny Dijkstra
 • Voor het functioneren van de website worden geen cookies op uw computer geplaatst
 • Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht worden IP-adressen gebruikt. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma Google Analytics. De IP-adressen zijn hierbinnen geanonimiseerd. De gegevens die u eventueel verstrekt via het contactformulier worden niet opgeslagen op de server van de website, doch aan ons doorgemaild. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan ons verstrekt en kunnen, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt worden in het kader van onze bedrijfsvoering.
Beveiliging
De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • De laptop van de praktijk is beveiligd met een wachtwoord
 • De persoonsgegevens in uw dieetbehandelingsdossier worden beschermd in het met een wachtwoord beveiligde softwareprogramma EvryDiëtist.
 • De persoonsgegevens van cliënten in de ketenzorg worden in het softwareprogramma VIPLive (Calculus Software) met een wachtwoord beveiligd.
 • De website van de praktijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0251-833111 of via mail: info@hd-dietist.nl.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de praktijk kunt u contact opnemen met de praktijk via het telefoonnummer 0251-833111 of via info@hd-dietist.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.