Dietist Heemskerk Beverwijk

Betalingsvoorwaarden 2020

  1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
  2. De opdrachtgever is betaling verschuldigd voor iedere behandeling of verleende dienst door de diëtist volgens een vooraf met de diëtist mondeling of schriftelijk overeengekomen bedrag.
  3. De door de diëtist aan een opdrachtgever gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
  4. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de opdrachtgever ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
  5. Indien de opdrachtgever in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.